Kort fakta om biogas:
  • Biogas består av metan, CH4 (40–80%), koldioxid samt små mängder vatten och andra föreningar.
  • Biogas framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Det kan också framställas genom förgasning av exempelvis restprodukter från skogsindustrin.
  • För att höja energiinnehållet och kunna användas som fordonsgas eller matas in på det västsvenska gasnätet renas biogasen från koldioxid och består då av cirka 97 procent metan. Då kallas det även biometan och har ett energiinnehåll på 9,67 kWh per normalkubikmeter. Energiinnehållet i ren metan är 9,97 kWh per normalkubikmeter.

Läs mer om biogas på energigas.se

Läs mer om biogasens klimatprestanda

Användning av biogas 

Energin i biogas kan nyttjas på en mängd olika sätt. Bland annat kan den användas för fordonsdrift eller för uppvärmning av bostäder och lokaler. Genom gasnätet kan biogasen också användas i privatpersoners eller restaurangers spisar. Biogas kan också användas för produktion av el och därmed bidra till en ökad andel grön el i elnätet. Ett annat användningsområde för biogas som växer kraftigt är som uppvärmningsbränsle inom industrin. Metanmolekylen kan även användas som råvara i olika tillverkningsprocesser, bland annat i plaster och olika kemiska produkter.

Läs mer om biogasens användningsområden på Energigas Sveriges webbplats 

Produktion av biogas 

Biogasen i Sverige produceras främst genom rötning av organiskt material, men kan även produceras genom termisk förgasning av biomassa.

Produktion av biogas genom rötning

Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning. Mikroorganismer bryter då ner avfall och annat organiskt material i en syrefri miljö. Den här processen för att framställa biogas används för att behandla slam från reningsverk, matavfall, gödsel och olika restprodukter från exempelvis livsmedelsindustri eller jordbruket.

Läs mer om produktion av biogas på energigas.se

Restprodukt blir näringsrikt gödsel

I biogasanläggningen får man också en näringsrik rötrest som kan användas som ekologisk biogödsel inom jordbruket.

Transport av biogas

Uppgraderad biogas (biometan) kan transporteras i rörledningar i sammankopplade gasnät, eller i komprimerad form under högt tryck i gasbehållare (CBG). Uppgraderad biogas är biogas som renats från koldioxid och består av cirka 97 procent metan. Biogas kan också kylas ner och transporteras i flytande form (LBG).

Produktion av biogas via förgasning

Biogas (biometan) kan även framställas via termisk förgasning och metanisering. I denna process förgasas skogsavfall eller annan biomassa under högt tryck och temperatur. Då erhålls en syntesgas som via metanisering kan omvandlas till biogas.

Läs mer om förgasning på energigas.se