Biogas är en klimatsmart och energieffektiv lösning för att använda till uppvärmning och tappvarmvatten. Än mer konkurrenskraftig blev biogasen med de nya och hårdare kraven på primärenergital som infördes i Boverkets byggregler i september 2020.

Byggnaders primärenergital och viktningsfaktorer

Primärenergitalet är det mått som används på en ny byggnads energiprestanda. Förutom byggnadens energianvändning tar man även hänsyn till vilken energibärare som används.

Den så kallade viktningsfaktorn gör det kostnadsoptimalt att använda biogas i en energieffektiv byggnad.  Beräkningen av primärenergitalet utgår från den energi som levereras till byggnaden. Varje energibärare (exempelvis el, fjärrvärme, fjärrkyla eller biogas) har en viktningsfaktor. Primärenergitalet beräknas genom att multiplicera energin för varje energibärare med respektive viktningsfaktor. Summan divideras sedan med golvarean för att få primärenergitalet. Enheten är kWh/m2 och år.

 Läs mer om primärenergital och viktningsfaktor på Boverkets webbplats. 

Gaspannor är energieffektiva

I flerbostadshus och fastigheter passar kondenserande gaspannor. De har hög verkningsgrad och är energieffektiva. De har dessutom små byggmått så installationen blir enkel. Flera pannor kan också kopplas ihop ”i kaskad” (i serie), vilket ger en effektiv och flexibel styrning när det finns behov av högre effekter i en fastighet. Det går alltså utmärkt att skala upp den tillförda värmeeffekten i takt med att behovet ökar.

Stor frihet vid placering av gaspanna

En gaspanna ger förhållandevis stor frihet när det gäller placering. En panna på upp till 60 kW behöver inget särskilt pannrum och ibland kan det vara enklare att placera pannan högt upp i fastigheten med kort väg för avgaskanalen.

Gaspanna i kombo med andra energilösningar

Gaspannor kan även kombineras med andra energilösningar. Om man använder en värmepump till grundvärme, passar en gaspanna med biogas utmärkt som stöd eller spets när värmepumpen inte räcker till. Gaspannan klarar att hålla varmt i fastigheten även under de allra kallaste vinterdagarna. Denna lösning har en högre initial investeringskostnad men lägre energiförbrukning och är därför lönsam över tid.

Det finns även ett stort utbud av gaspannor som är anpassade för mindre byggnader, som exempelvis villor.