Det finns en hel del att ta hänsyn till när man ska ansluta en ny fastighet till gasnätet. För att bygga rätt med gas finns det tydliga regelverk att följa. Reglerna finns i Energigasnormerna, EGN, som beskriver vad som gäller för installation av gas i en byggnad. EGN ges ut av Energigas Sverige som är branschorganisation för energigaser. Nedan finns fakta som kan vara bra att veta inför projektering av gasanslutning till en ny fastighet eller ett nytt område.

Kontakta gasnätsföretaget tidigt

Kom först och främst ihåg att det alltid är bra att ta en tidig kontakt med gasnätsföretaget i området vid nybyggnation eller exploatering av ett nytt område. De kan hjälpa till med att diskutera möjliga lösningar.  

Gasen fram till – och in i – fastigheten

Leveranstrycket (gastryck i gatan) är normalt 4 bar eller 100 mbar. Vid 4 bars tryck behöver alltid trycket reduceras till 100 mbar (eller lägre) innan man går vidare in i fastigheten. Detta görs normalt i ett gasskåp som är placerat på fastigheten dit gasen dras. I gasskåpet monteras huvudavstängningsventil och regulator för trycksänkning (tillhandahålls av gasnätsföretaget).

Gasrörens placering

Gasröret fram till fastigheten är normalt rör av plast. Det är nätägaren som förlägger gasrören. Byggnader får inte placeras över gasledningen, vilket måste tas i beaktning vid planering av en eventuell framtida utbyggnad, annars måste gasledningen flyttas.

Vid ett större exploateringsområde kan man etablera ett lokalt 100 mbars nät, beroende på vad som passar bäst. Vid 100 mbar kan nämligen gasledningen anslutas direkt in i en fastighet utan skåp på väggen. Ta kontakt med ditt gasnätsföretag om detta kan vara aktuellt.

Gasrör i bottenplatta

Om det underlättar installation av gasapparater kan man i ett tidigt skede projektera för en lösning med gasrör i bottenplattan (gastryck max 100 mbar) för att nå den plats där gasapparaten ska placeras. Genom att gjuta in skyddsrör i plast eller stål kan man senare exempelvis dra i presolrör av koppar från ytterväggen till gasapparaten. Kontakta ditt gasnätföretag för mer information om lösningar.

Samförläggning av gasledningar och kablar

Som fastighetsägare eller byggentreprenör är det en fördel att kontakta gasnätsföretaget i ett tidigt skede för att planera eventuell samförläggning av gasledningen med andra aktörer (El, VA, fiber, etcetera). Projekteringen kan ge en enklare lösning som är mer kostnadseffektiv.

Ledningskollen

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst vars syfte är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Gör alltid ett besök på Ledningskollen innan du planerar ett grävarbete, borrning eller liknande för att få information om det finns gasledningar eller andra ledningar i området där ni planerar en projektering.

Placering av gaspanna och gasspis i byggnader

Boverkets byggregler, BBR, anger krav på var gaspannor och gasspisar får placeras. Mindre pannor kräver inget avskilt pannrum. Om det är en eller flera pannor som ska installeras och den sammanlagda effekten överstiger 60 kW ska installation göras i ett avskilt pannrum. Läs mer om installation av pannor.

Pannan behöver inte alltid placeras på bottenplan. Det finns gaspannor med olika storlekar, som gör det enklare att placera pannan på någon annan plats, till exempel högst upp i en fastighet, nära utgående avgaskanal.

Avgaskanalen, som släpper ut vattenånga och koldioxid, ska om möjligt förläggas vertikalt rakt upp och följa råden i Boverkets byggregler. Om den anslutna gasapparaten har ett slutet system för förbränningsluft och avgaser, en avgasterminal med fläkt, tillåter byggreglerna andra lösningar för utlopp vertikalt eller horisontellt genom en vägg om tillverkarens anvisningar medger det. Förslag på hur avgaskanalen ska förläggas ska redovisas i bygganmälan till kommunen.

Avståndet mellan gasspis och spisfläkt ska vara enligt fläkttillverkarens anvisningar eller minst 0,65 meter.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3

Vid installationer av pannor med effekt över 100 kW, för uppvärmning, gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2017:3 (om användning och kontroll av trycksatta anordningar). Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats. Det innebär att pannan ska kontrolleras av ett kontrollorgan innan den trycksätts samt att kontrollorganet gör en bedömning hur pannan ska övervakas. Om en eller flera pannor på maximalt 100 kW per panna installeras ”i kaskad” (i serie) gäller inte de kraven. En installation i kaskad ger ofta en effektivare anläggning med större reglerområde. Dessutom finns viss backup om något händer med en av pannorna.

Gasmätare för mätning av gasförbrukning

För att mäta gasförbrukningen installeras en gasmätare (undantag kan finnas för spisgasabonnemang i en fastighet, som oftast debiteras enligt en schablontariff). Gasmätaren tillhandahålls av gasnätsföretaget och varierar i storlek beroende på ansluten effekt. Gasmätaren ska placeras i ett ventilerat utrymme.

Inom samma fastighet kan det finnas flera kunder med gasapparater och gasmätare, exempelvis:

  • Varje enskild kund har ett eget gasnätsavtal med egen debiteringsmätare.
  • Huvudkunden, det vill säga fastighetsägaren har en debiteringsmätare och installerar undermätare för övriga kunder (hyresgästerna).

Olika företag sköter installationerna

Fram till huvudavstängningsventilen är det gasnätsföretaget som gör arbetet. Från huvudavstängningsventilen utför ett auktoriserat gasinstallationsföretag arbetet i fastigheten.

Innan arbetet påbörjas sänder installatören över en föranmälan till gasnätsföretaget och ”anmäler” vad som ska installeras i gasnätet. Föranmälan tillhandahålls av respektive gasnätsföretag. En del gasnätsföretag har webbtjänster för ändamålet.

När installationen är klar gör gasnätsföretaget en besiktning av anläggningen tillsammans med installatören för att kontrollera att installationen är gjord på rätt sätt. Installatören ska även kontakta kommunen för besiktning av avgaskanalen.