Regelverk som ger säkerhet

Hantering av gas regleras ytterst av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE. MSB:s viktigaste föreskrifter till stöd för denna lag är MSBFS 2020:1 om hantering av brandfarligas gaser. 

Energigas Sveriges Energigasnormer (EGN) refererar i allmänna råd till MSB:s föreskrifter, bland annat om fackmässigt utförande. EGN ställer även krav på behörighet för att få utföra arbeten med gas. 

Auktorisation, behörighet och utbildningar

Bara auktoriserade företag får utföra installationer med gas. Energigas Sverige ansvarar för branschens auktorisationssystem som innefattar utbildning, examination och godkännande av personer för olika typer av arbeten. När man har gått igenom de utbildningar som krävs och kan uppvisa rätt erfarenhet söker man behörighet. 

Läs mer om utbildning och auktorisation på energigas.se