Restaurangägaren betalar ofta installation och gasledningar, men i vissa fall står fastighetsägaren även för den kostnaden. Det kan ibland vara en bättre lösning, till exempel om restaurangen flyttar.

Uteserveringar som ofta ligger på kommunal mark kräver en dialog och samtycke från kommunen för att få lägga ner ledningar i kommunens mark för att förse exempelvis terassvärmare med biogas. Ledningar som ligger i marken till sådana värmare, utförs oftast i plast och ska förläggas av ett auktoriserat gasinstallationsföretag. Ledningarna kan ägas av ägaren till uteserveringen, men oftast är det bättre att de ägs av fastighetsägaren.

Det är inte alltid helt enkelt att reda ut vem som har ansvar för vad när det gäller gasinstallationer. Så här kan några exempel på ägarförhållanden se ut:

  • När någon vill ha gasfacklor monterade på fasaden vid ingången till sin restaurang. Då äger fastighetsägaren oftast rören som leder gasen till facklan. Själva facklan ägs ofta av restaurangägaren.
  • När någon vill ha gasvärmare på en uteservering i anslutning till byggnaden, på mark som tillhör fastigheten. Då ligger ägarskapet oftast på fastighetsägaren.
  • När någon vill ha gasvärmare på en uteservering som ligger mitt på torget, på mark som tillhör staden. Då ligger ägarskapet oftast på staden/kommunen.

Ägaren är ansvarig för gasledningarna

Som ägare av en gasinstallation är du ansvarig för gasinstallationens alla delar, inklusive ledningarna som levererar gasen. Det innebär att du som ägare ansvarar för installationens drift och underhåll. Som ägare bekostar du också din installation och alla kostnader kopplade till den.

Men gasnätföretaget ansvar för säkerheten 

En fördel med att vara ansluten till gasnätet är att det finns hjälp att få från gasnätsföretaget. Gasnätsföretaget har ett besiktningsansvar hela vägen fram till lågan, vilken gör att de är måna om att installationen blir rätt och säkert utförd. Gasnätsföretaget är med från start (eller vid en förändring av installation) och de både godkänner och driftsätter installationen. Därefter skickar de regelbundet ut en besiktningsman för att genomföra återkommande kontroll av installationen. Besiktningsmannens uppgift är att säkra en trygg gasleverans hela vägen fram till lågan. Kontrollintervallet är vanligen 3 eller 6 år, beroende på typ av installation. I Energigasnormerna (tabell 15.1) finns mer information.

Vem äger gasapparaterna? 

Vem som äger själva gasapparaterna (till exempel spis, grill, värmare, facklor eller liknande) i en fastighet kan variera. För hyresgäster kan de ingå i hyran, alternativt står hyresgästen själv för utrustningen.

Läs mer om olika aktörer på gasmarknaden