Gasol - används till största delen inom industrin

Gasol är en gasblandning som till största del består av propan eller butan, eller en blandning av dessa. Gasol utvinns av naturgas eller råolja.

Gasol används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling av stål och järn. Gasol används även av restauranger och av ett fåtal hushåll. En mindre del av gasolen säljs som flaskgasol och används för till exempel utegrillar. 

Läs mer om gasol på energigas.se

Biogasol kan ersätta gasol

Biogasol är en förnybar gas som produceras från biomassa och avfall och är en relativt ny produkt på marknaden. Ofta kan biogasolen blandas in i gasol till så stor andel som önskas, eller helt ersätta den. Generellt krävs inga förändringar i infrastruktur, brännare eller annan utrustning. 

Läs mer om biogasol på energigas.se

Naturgas - energikälla för industri, transporter och sjöfarten

Naturgas är en gasblandning som består till största delen av metan och utvinns från källor på land eller under havsbotten. Den innehåller också varierande mängd andra kolväten som etan och propan. 

Naturgas används inom industrin för energiändamål och som råvara, vid produktion av el och fjärrvärme, i hushåll för uppvärmning och matlagning, samt som fartygs- och fordonsbränsle. 

Transport av gasformig naturgas sker ofta i gasledningar. Samma gasledningar används för transport av biogas. Om naturgas kyls ner till ungefär minus 160 grader Celsius övergår den till flytande form, så kallad flytande naturgas (LNG). Då kan den transporteras på fartyg och väg och når på det sättet användare som saknar tillgång till gasledning.

Läs mer om naturgas på energigas.se

Vätgas som energibärare och insatsråvara

Vätgas är en energibärare och insatsråvara som består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Vätgas som energibärare används för att transportera, lagra och tillhandahålla energi. Vätgas kan produceras från fossila bränslen, biomassa, organiskt avfall, biogas eller genom elektrolys från el som spjälkar vatten.

Vätgas används i dag främst som råvara inom industrin. 

Läs mer om vätgas på energigas.se

Syngas

Syngas är en förnybar gas som produceras genom förgasning av biomassa av olika slag och som består av kolmonoxid, metan och vätgas.

Syngas kan användas som den är för att producera processvärme eller elektricitet i ett kraftverk. Den kan också förädlas och uppgraderas för att producera andra förädlade biobränslen, till exempel förnybara energigaser.  

Läs mer om syngas på energigas.se